VSH-aktuellt

InsemTech-VSH

 

VSH-aktuellt

 

I august 2012 importerade jag ägg och sperma av bin med VSH-egenskap från Dr John Harbo, Baton Rouge, USA. Dr John Harbo är den forskare som tillsammans med Dr Jeff Harris, båda vid USDA-ARS Honey Bee Breeding, Genetics and Physiology Lab, Baton Rouge, USA är mannen bakom denna unika forskningsframgång. VSH är forkortning av Varroa Sensitive Hygiene. Ett 25-tal drottningar odlades. Fem av dem inseminerades med den importerade sperman, övriga med sperma från ligusticadrönare.

Under sommaren 2013 odlades ytterligare ett antal drottningar efter drottningar som inseminerats med den importerade sperman. De har i sin tur inseminerats dels med sperma från sina mostrars drönare, dels med sperma från drönare efter den egna modern.

VSH-samhällena har varit lättskötta. Honungsskörden är svårbedömd på grund av att mycket bin har åtgått för drottningodling och för att göra avläggare.

 

2013

Vid myrsyrabehandlingen hösten 2013 hade bisamhällen med 50 % VSH-egenskap i medeltal nedfall av 8 kvalster. I samhällen med 100 % VSH-egenskap påvisades 1-2 kvalster i nedfallet. I vanliga ligusticasamhällena fanns flera hundra kvalster.

I nedfallet under 3 veckor efter oxalsyrabehandlingen i december 2013, var medelvärdet för 12 samhällen med 50 % VSH-egenskap 26 kvalster/samhälle. 4 samhällen hade mindre än 10 kvalster, 8 hade mindre än 20 kvalster i nedfallet. I samhällen med 100 % VSH-egenskap var nedfallet 1-2 kvalster/samhälle. I kontrollsamhällen, ren ligustica, var nedfallet mer än 800 kvalster!

 

2014

Kupmaterialet i projektet är nyinköpt 2014, identiskt för samtliga bisamhällen. Materialet utgörs av Nackakupor med den nya bottnen som har uttag baktill för varroabricka, under nätbottnen.

Under sommaren har kontinuerliga mätningar gjorts avseende nedfall av kvalster. Nedfallsmätningar har gjorts under 4 dagar med 14 dagars intervall. Brickorna har behandlats med ett tunt lager vaselin för att förhindra och minska risken för att kvalster blåser bort eller bärs bort av insekter. Nedfallet har dock varit exceptionellt lågt i samhällen med uppskattad 50 % och 100 % VSH-egenskap, 1-2 kvalster/8 dagars registrering.

200 yngelceller/samhälle undersöktes för att utvärdera förhållandet mellan fertila/infertila kvalster utan att ett enda kvalster påvisats.

För att få en uppfattning om kvalstermängden i samhällena gjordes tvättning av 200-300 bin från varje samhälle. Bina insamlades första veckan i december, och frystes. Senare tinades bina upp och placerades i ett durkslag med finmaskig honungssöt under durkslaget. De tvättades därefter av med alkoholhaltigt fönstertvättmedel och spolades med handdusch.

 

Tvättning: 2-300 bin/samhälle december 2014. Antal kvalster/100 bin

Kontrollsamhällen: 6 kvalster/100 bin (behandlade med myrsyra i augusti)

VSH 50 %-samhällen: 0,3 kvalster/100 bin

VSH 100 %-samhällen: 0 kvalster/100 bin

VSHxBond 50 % VSH-samhällen: 0,5 kvalster/100 bin

VSHxBond 25 % VSH-samhällen: 10 kvalster/100 bin

 

Man ser att 50 % VSH i kombination med ligustica och Bond har signifikant lägre tillväxt av kvalster jämfört med kontrollsamhällena och samhällen med uppskattad 25 % VSH-egenskap.

 

2015

Våren och sommaren 2015 blev en katastrof för biodlingen i Västsverige på grund av regn och konstant hård vind. Yngelsättningen gick ner (och därmed kvalstertillväxten), samhällena måset fodras för att överleva.

 

Laddning av daterade yngelkakor med kvalster för utvärdering av förhållandet fertila/infertila kvalster.

Det blev problem med att hitta kvalstersamhällen med tillräckligt antal kvalster för laddning av projektramarna. Vi hittade ett samhälle med 3 % kvalster (3 kvalster/100 bin).

I de 10 utvalda testsamhällena (kontroll, VSHxBond och VSH) spärrades drottningen i en spärrbox på en utbyggd av bina "städad" ram samt en ram med mellanvägg för att tvinga drottningen att lägga ägg i endast i den utbyggda ramen. Efter 2 dagar överfördes ramarna med ägg till "kvalstersamhället" för att laddas med kvalster. Dagen efter att cellerna täckts återfördes ramarna till sina respektive samhällen. 9 dygn efter täckningen undersöktes ramarna med avseende på kvalstrens reproduktionsförmåga.

 

Daterat yngel

Egenskap U-sökta celler Antal kvalster Kvalster/cell

Kontrollsamhällen 342 20 0,058

VSHxBond 25% VSH 580 23 0,040

VSHxBond 25% VSH 638 21 0,033

VSHxBond 25% VSH 339 16 0,047

VSHxBond 50% VSH 944 10 0,011

VSHxBond 50% VSH 599 2 0,003

VSHxBond 50% VSH 541 3 0,006

VSH 100% N=2 836 0 0,0

 

Totalt sett är det för få samhällen med för få kvalster för en fullständig utvärdering av egenskaper i VSH-Bondkombinationerna men man ser en klar skillnad vad gäller VSH-egenskap mellan samhällen med 50 % och 100 % VSH-egenskap, jämfört med kontrollsamhällen och samhällen med endast uppskattningsvis 25 % VSH-egenskap. Anmärkningsvärt är att inga infertila kvalster påvisades.

Inga arbetsbin eller drönare med DWV har påvisats under 2015. Samtliga samhällen har fritt fått producera drönare. Drönarutskärning har ej företagits.

Under 2015 liksom under 2014 har upprepade nedfallsanalyser visat på ett mycket litet nedfall av kvalster i samhällen med 50 - 100 % VSH-egenskap.

Väsentligen alla drottningar har under 2015 ersatts av nya drottningar, flertalet 100 % VSH. Drottningar som producerar drönare med hög VSH-egenskap har tillställts parningsstationen Hallands-Väder (ligustica) samt rasparningsplatserna Visingsö och Hunneberg (ligustica).

 

Ligusticadrottningar med VSH-egenskap

InsemTech-VSH har arbetat med VSH-material från Dr John Harbo, Baton Rouge, USA sedan 2012 och vi är väl förtrogna med avelsmaterialets egenskaper. Materialets egenskaperna har. även redovisats i olika forum.

Det drottningmaterial vi i år kommer att erbjuda är enbart ligusticadrottningar inseminerade med original Harbo VSH-drönare.

 

Alternativ 1: Ligusticadrottningar inseminerade med original Harbo VSH-drönare. Drottningarna är äggläggande och täckt arbetsbiyngel har bedömts. Drottningens arbetsbin kommer att ha cirka 50 % VSH-egenskap.

Pris: 1 500:- (inkl moms)

Alternativ 2: Ligusticadrottningar inseminerade med original Harbo VSH-drottningar. Efter kläckning går drottningarna med följebin i värmeskåp. Drottningarna levereras 3 dagar efter inseminationen, således innan drottningarna blivit äggläggande. De är inseminerade med samma VSH-drönare som i alternativ 1. Drottningens arbetsbin kommer att ha cirka 50 % VSH-egenskap.

Pris: 1 000:- (inkl moms)

Detta alternativ reducerar min arbetsinsats och Dina kostnader!

 

Beställning endast genom mail: bert@insemtech-vsh.se

 

Drottningarna i alternativ 1 skall tillsättas avläggare med enbart täckt yngel och avläggarna skall före drottningens tillsättning korttidsbehandlas med myrsyra då det dröjer 40-60 dagar innan drottningens arbetsbin dominerar i samhället.

Använd Push-In bur!

 

Drottningarna i alternativ 2 skall tillsättas litet parningssamhälle (Apidea). Drottningen skall gå där tills hon är äggläggande. Ha Apideans fluster spärrad. Drottningen tillsätts sedan enligt alternativ 1.