Drottningodling och bin med VSH-egenskap

InsemTech-VSH

Drottningodling och bin med VSH-egenskap

 

Sedan sommaren 2012 bedriver InsemTech avelsarbete med bin som har VSH-egenskap. VSH betyder Varroa Sensitive Hygiene. Varroa är ett kvalster som lever på bin och biyngel och de virusinfektioner som kvalstret sprider är en stor orsak till CCD, Colony Collapse Disorder, som orsakar stora förluster av bisamhällen världen över. Bin med VSH-egenskapen har förmågan att upptäcka biyngel som är angripet av varroakvalstret. De täcker av yngelcellen och biter ner eller bär ut det angripna ynglet (se bifogad bild) varvid kvalsteravkomman dör och kvalstret kan således inte föröka sig.

Vad det är som stimulerar bina att täcka av yngelceller med fertila kvalsterhonor är okänt. Är det doftstimuli från den äggläggande kvalsterhonan eller är det doftstimuli från det angripna biynglet?

 

I VSH-samhällen finner man upp till 70 % infertila kvalsterhonor (kvalsterhonor som inte kan föröka sig). Orsaken till detta är att VSH-bin inte rör celler med infertila kvalsterhonor och de gör ju inte heller någon nämnvärd skada förutom att de kan sprida virusinfektioner till de vuxna bina. Normalt finner man i vanliga bisamhällen 8-10 % infertila kvalsterhonor.

VSH-egenskapen betingas av additiva gener (sannolikt är 2 gener involverade) vilket innebär att ju fler alleler som finns närvarande, desto effektivare varroabekämpning.

Sannolikt finns VSH-egenskapen i alla bipopulationer men i låg frekvens.

InsemTech bedriver även avel och drottningodling med bin tillhörande den gula italienska rasen, Apis mellifera ligustica. Denna avelsinriktning har bedrivits under snart 35 år och med inseminationsteknik under drygt 30 år. Dessa bin är mycket produktiva honungssamlare, dessutom mycket fromma och kan hanteras utan skyddsdräkt. En orsakt till den goda honungssamlingsförmågan är att de inte svärmar. Svärmtröghet är ett mycket viktigt avelsmål då varje svärm betyder förlust av drottning, bin och honung samt extra arbete med att eventuellt försöka återsamla bisvärmen som kanske satt sig i ett högt träd eller i grannens skorsten.